Sanktionspolicys

Sanktionspolicy för Wargry:

    

Syfte:
Wargry följer strikt alla nationella och internationella lagar och förordningar och strävar efter att upprätthålla höga etiska standarder i alla aspekter av vår verksamhet. Denna sanktionspolicy är utformad för att klargöra företagets ställning när det gäller sanktioner och för att säkerställa att vi inte på något sätt understödjer eller medverkar till oegentlig eller olaglig verksamhet.
   
1. Följande av sanktioner:
Wargry kommer att respektera alla sanktioner som fastställts av relevanta myndigheter och internationella organisationer. Vi kommer inte att engagera oss i handel, samarbete eller transaktioner med personer, organisationer eller länder som är föremål för sanktioner. Detta inkluderar tillämpningen av ekonomiska sanktioner, handelsrestriktioner eller andra begränsningar som fastställts av sanktionsmyndigheter.
    
2. Internutbildning:
Vi kommer att tillhandahålla regelbunden internutbildning för våra anställda för att säkerställa att de är medvetna om alla gällande sanktioner och hur de ska undvika överträdelser. Anställda som arbetar inom relevanta områden kommer att få särskild utbildning för att säkerställa full förståelse av de sanktionsrelaterade kraven.
     
3. Leverantörer och samarbetspartners:
Innan vi inleder ett nytt samarbete eller affärsrelation med leverantörer eller samarbetspartners, kommer vi att genomföra en noggrann kontroll för att säkerställa att de inte är föremål för sanktioner eller involverade i olaglig verksamhet.
    
4. Rapportering av misstänkta överträdelser:
Alla anställda uppmanas att omedelbart rapportera misstänkta överträdelser av vår sanktionspolicy till sina närmaste överordnade eller till företagets etik- och efterlevnadskommitté. Vi kommer att hantera alla rapporter på ett konfidentiellt och ansvarsfullt sätt.
    
5. Åtgärder vid överträdelser:
Om någon överträdelser av vår sanktionspolicy konstateras, kommer det att behandlas på ett allvarligt sätt och kan leda till disciplinära åtgärder, inklusive avskedande och eventuell rättslig åtgärd om det är nödvändigt.
     
Vi på Wargry är fast beslutna att agera i enlighet med internationella normer och regler för att säkerställa en etisk och laglig verksamhet. Genom att följa denna sanktionspolicy strävar vi efter att upprätthålla vår integritet och trovärdighet i all vår verksamhet.
    
Datum: 2023-07-14
Undertecknad,
Team Wargry