Miljöpolicy

Miljöpolicy för Wargry

 

Vi på Wargry är engagerade i att skydda och bevara miljön för nuvarande och kommande generationer. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att följa alla relevanta svenska och europeiska miljökrav och standarder. Genom att göra detta förbinder vi oss att:
 
1. Följa tillämpliga miljölagar och regler: Vi kommer att följa och överträffa alla gällande miljölagar, förordningar och standarder som fastställts av svenska och europeiska myndigheter för att säkerställa att vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt.
 
2. Främja hållbar användning av resurser: Vi kommer att arbeta för att minska vår totala användning av naturresurser genom att effektivisera våra produktionsprocesser, minska avfallet och optimera användningen av energi och vatten. Vi kommer att prioritera återvinning och återanvändning av material och produkter när det är möjligt.
 
3. Minska utsläpp och koldioxidavtryck: Vi kommer att sträva efter att minska våra utsläpp av växthusgaser och koldioxidavtryck genom att använda energieffektiva tekniker och förnybar energi i vår verksamhet. Vi kommer också att främja och erbjuda miljövänliga alternativ till våra kunder.
 
4. Främja miljömedvetenhet och utbildning: Vi kommer att utbilda och informera våra anställda, leverantörer och kunder om vikten av miljöskydd och hållbarhet. Vi kommer att främja medvetenhet om miljöfrågor och erbjuda råd och stöd för att hjälpa våra kunder att göra miljömedvetna val.
 
5. Kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda: Vi kommer att fastställa miljömål och regelbundet övervaka, utvärdera och förbättra vår miljöprestanda. Genom att använda en systematisk metod för att identifiera och hantera våra miljöaspekter och miljörisker kommer vi att minska vår påverkan på miljön och sträva efter att bli ännu mer hållbara över tiden.
 
6. Samarbeta med intressenter: Vi kommer att samarbeta med våra intressenter, inklusive anställda, leverantörer, kunder och samhället i stort, för att främja och stödja miljöskydd och hållbar utveckling. Vi kommer att vara öppna för feedback och idéer som hjälper oss att förbättra vår miljöprestanda.
Denna miljöpolicy kommer att kommuniceras och göras tillgänglig för allmänheten och våra intressenter genom vår webbplats. Vi kommer också att se till att alla anställda är medvetna om policyn och dess syfte, och uppmuntra dem att agera i enlighet med dess principer.
Vi åtar oss att ständigt förbättra vår miljöprestanda och verka för en mer hållbar framtid.
  
   
Datum: 2023-07-14
Undertecknad,
Team Wargry